Termes i condicions

1.- Condicions Generals de compra i la seva acceptació

www.nosoloreiki.com és un domini de NOSOLOREIKI, S.L (d'ara endavant NOSOLOREIKI o E- TENDA), amb domicili social a C/ del Vall, 34 3-2 08221 Terrassa (Barcelona, Espanya), amb CIF B67078295 i correu electrònic info@nosoloreiki.com.

Les presents Condicions Generals de Contractació regularan expressament les relacions comercials que sorgeixin entre NOSOLOREIKI (E-TENDA) i els usuaris o clients que contractin els productes oferts a través del seu domini  www.nosoloreiki.com.

NOSOLOREIKI  considera  que  havent  realitzat  una  comanda,  el  comprador  haurà acceptat  sense reserves les Condicions Generals de Contractació que seguidament es recullen així com qualsevol altres  de  caràcter  particular  o  específic  que  poguessin  establir-se  de  cara  a  l'adquisició  de determinats productes de la E-TENDA i que seran degudament indicats en pantalla durant la navegació.

Les mateixes han estat elaborades de conformitat amb la normativa vigent en la matèria.

Aquestes Condicions Generals de Contractació han de complementar-se amb l'Avís Legal, Condicions Generals d'ús i la Política de Privadesa fixades a la pàgina Web www.nosoloreiki.com, així com per qualssevol altres Condicions Particulars o específiques de contractació que poguessin establir-se en cada cas.

NOSOLOREKI podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals de Contractació així com les Condicions Particulars que si escau s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en la pròpia web  www.nosoloreiki.com a fi que puguin ser conegudes i novament acceptades pels usuaris.

El Client reconeix que l'acceptació de les presents Condicions implicarà l'aplicació d'aquestes a la comanda al que es refereixen, així com a tota comanda posterior, amb excepció d'aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per NOSOLOREIKI. El fet que NOSOLOREIKI no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

2.- Informació prèvia a la contractació

Les compres a la pàgina  www.nosoloreiki.com es regeixen per les condicions generals aplicables en la data de la comanda. La informació que figura en la descripció dels productes no vincula a NOSOLOREIKI fins a la confirmació de l'acceptació de la comanda.

Una vegada efectuada la compra l'usuari visualitzarà la confirmació de la seva comanda per mitjà d'un suport durador com a confirmació de la contractació efectuada. La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.
 
3.- Registre d'usuari

La formalització de qualsevol relació comercial amb la E-TENDA a través de  www.nosoloreiki.com requereix el previ registre del client o usuari. El client podrà registrar-se emplenant els camps situats els formularis de recollida de dades habilitades a aquest efecte.

4.- Formalització de la compravenda

4.1.- Productes oferts

NOSOLOREIKI mostrarà a cada moment els productes a la venda juntament amb les seves característiques pròpies i el seu preu.   NOSOLOREIKI es reserva el dret a decidir a cada moment, els productes que s'ofereixen als usuaris o clients a través de la E-TENDA.

Les ofertes presentades per NOSOLOREIKI són vàlides dins del límit de les existències disponibles. NOSOLOREIKI es reserva el dret de modificar l'assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

NOSOLOREIKI podrà en qualsevol moment addicionar nous productes als inclosos en el mateix els quals es regiran pel que es disposa en les Condicions Generals en vigor en aquest moment. Així mateix NOSOLOREIKI es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts en la E-TENDA.

4.2.- Indicació de preus

Els productes oferts en la E-TENDA, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en pantalla. Així mateix apareixeran en pantalla les despeses d'enviament al domicili de l'Usuari.

Els preus publicats a la E-TENDA són en Euros (€) i són vigents excepte error tipogràfic.

Tots els preus porten inclòs l'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) i qualsevol altre impost que fos aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d'IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda en la E-TENDA.

Les ofertes sobre productes a  la  venda  a  la  E-TENDA s'indicarà  en la  fitxa  del producte i, si no s'indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

La compra s'entendrà efectuada al domicili de NOSOLOREIKI.

Abans  d'ordenar  el  pagament  el  Client  podrà  conèixer  el  detall  dels  imports  i  les  despeses d'enviament.  La  comanda  no  es  fa  efectiu  fins  que  el  Client  no  premi  "Acceptar", “És  obligatori pagar”, en la pantalla de confirmació de la comanda.

Durant el procés de selecció del producte i de compra el Client podrà en qualsevol moment anul·lar els passos ja realitzats i abandonar el procés.

Una  vegada  efectuat el pagament dins de les 24 hores següents el Client rebrà  un missatge de conformitat detallant els imports abonats i les dades registrades.

4.3.- Disponibilitat

Encara que NOSOLOREIKI procura tenir sempre disponibles els productes que publicita a la seva pàgina web, excepcionalment pot donar-se el cas de no disposar del producte sol·licitat pel Client.

En aquest cas NOSOLOREIKI es compromet a enviar al Client un correu electrònic en un termini raonable (a partir de la data en la qual va realitzar la comanda) per comunicar-li el termini en què podrem enviar-li el producte seleccionat.
 
En cas d'impossibilitat de proporcionar-li el producte NOSOLOREIKI podrà proposar al Client l'enviament d'un article de qualitat i preu equivalent. El Client podrà rebutjar aquesta alternativa, la qual cosa obligarà a NOSOLOREIKI al reemborsament immediat dels imports abonats pel Client.

4.4.- Enviament del producte

NOSOLOREIKI  lliura  els seus productes a  través de l'empresa  de missatgeria  HRM Barcelona SL (Halcourier).  Les despeses d'enviament dels objectes comprats, seran abonats pel Comprador. Les despeses d'enviament urgent seran també per compte del Comprador.

El preu del transport a la Peninsula és de 6,05€, per enviaments a Europa i resta del mon la tarifa de transport depèn de la zona d’enviament. Durant el procés de compra, com que l’usuari al donar- se d’alta ha indicat el país, es mostrarà la tarifa a aplicar.

4.5.- Seguiment de la comanda

El client podrà conèixer a cada moment l'estat de la seva comanda. Per a això, NOSOLOREIKI posa a la seva disposició el correu electrònic info@nosoloreiki.com.

4.6.- Terminis de lliurament

El termini de lliurament màxim d'una comanda serà de 5 dies naturals. El còmput s'iniciarà l'endemà de la confirmació del pagament.

S'informarà   puntualment   al   client   en   cas   de   produir-se   una   demora,   per   circumstàncies excepcionals, en el lliurament del bé.

La demora en el lliurament del producte no implicarà cap indemnització. En cas de no trobar-se disponible el bé en el termini previst, el client serà informat d'aquesta falta de disponibilitat i li seran retornades les sumes abonades.

4.7.- Horaris de lliurament de les comandes

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l'adreça indicada en la comanda. La normativa municipal sobre tràfic rodat en els Cascs antics d'algunes poblacions d'Espanya pot limitar el trànsit de  vehicles  en  horaris  específics.  Els  dissabtes,  diumenges  i  festius  no  hi  haurà  ni  sortida  ni lliurament de comandes.

4.8.- Lliurament de la comanda

NOSOLOREIKI  s'obliga  a  lliurar  els  productes  comprats  pel  client  al  domicili  del  Comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus, ni locutoris, ni en llocs públics).

Per  evitar  problemes  en  el  cas  que  vostè  no  es  trobés  al  domicili  en  el  moment  del  lliurament agrairíem que ens facilités un telèfon de contacte en el qual poder localitzar-lo.

En el cas que el client no pogués estar present en el moment del lliurament, la comanda serà lliurada a qualsevol altra persona que es trobi al domicili indicat i que sigui major de 18 (DIVUIT) anys. NOSOLOREIKI entén que el client que ha realitzat la comanda autoritza a la persona que en aquest moment està en la llar a recollir la comanda en el seu nom. Per tant, queda sota l'exclusiva responsabilitat del client autoritzar a un tercer per a la recepció i acceptació de la compra al domicili de lliurament.

El lliurament es considera efectuat des que es posa el producte a la disposició del Client per part del transportista i el destinatari signa la recepció del lliurament. Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que consideri oportunes.
 
Si el producte arribés en mal estat per causa del transport el client haurà d'indicar-ho en l’albarà del transportista i comunicar, dins de les 24 hores de la seva recepció, al nostre Servei d'Atenció al Client  info@nosoloreiki.com per fer la reclamació. Després d'aquest termini NOSOLOREIKI no es responsabilitzarà de cap reclamació per aquest motiu.

El repartidor farà lliurament d'un albarà que haurà de ser signat pel comprador.

Els ports seran per compte del Client excepte en el cas que el producte fos defectuós. En aquest últim cas, si el Client informés a NOSOLOREIKI del defecte del producte dins dels primers 8 dies des de la data de recepció, NOSOLOREIKI assumirà les despeses de transport.

4.9.- Zones de repartiment.

El present servei de repartiment a domicili s'estén, més allà del Territori espanyol peninsular. Per a enviaments fora d'Espanya o fora de la Península l'empresa de transport és Halcourier.

5.- Pagament de la compravenda.

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d'enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar tant mitjançant i de conformitat amb els mitjans de pagament que a cada moment s'assenyalin en pantalla.

En  cas  d'haver  facturat  càrrecs  que  no  haguessin  correspost,  l'Usuari  haurà  de  comunicar-ho  a
NOSOLOREIKI a través de l'adreça de correu info@nosoloreiki.com per resoldre aquesta qüestió.

NOSOLOREIKI no procedirà a enviar el producte fins a rebre confirmació que el Client ha efectuat el pagament.

5.1 Pagament segur

En   formular   la   comanda,   el   client   pot   triar   lliurement   abonar   les   compres   que   realitzi   en
NOSOLOREIKI mitjançant: Targetes crèdit (Visa o Mastercard), Paypal o transferència.

NOSOLOREIKI  compta  amb les  màximes  mesures  de  seguretat  comercialment  disponibles  en  el sector.

5.1.a Targeta de crèdit Visa o Mastercard

El servidor de pagament de NOSOLOREIKI està sota el servidor segur (SSL) de Banc Sabadell. Totes les dades que indiqui durant el procés de pagament, inclosos les dades de la seva targeta de crèdit Visa o Mastercard, arribaran al nostre servidor xifrats.

Per procedir al pagament mitjançant targeta de crèdit, l'Usuari haurà de seguir les instruccions que apareguin en pantalla, proporcionant la següent informació:

-Nombre de targeta.

-Data de caducitat.

-Codi CVV2 o CVC2 de la targeta

NOSOLOREIKI manifesta que, en cap cas emmagatzema de cap manera les dades proporcionades pels Usuaris a través de la passarel·la de pagament, i que únicament es conserven mentre s'efectua la compra, es realitza el pagament i fins a transcorregut el període de desistiment.

NOSOLOREIKI es reserva el dret a sol·licitar de qualsevol Usuari de la E-TENDA que hagi fet una compra, que justifiqui el pagament de la mateixa i/o que s'identifiqui mitjançant l'aportació per mitjà
 
telemàtic (e-mail o similar) d'un document que ho identifiqui com a comprador i que pugui incloure el domicili de lliurament (DNI, Passaport, Targeta de Resident, Certificat d'empadronament, etc.).

Per defecte, les factures s'enviaran a l'adreça email indicada pel client en l'hora de la seva alta en
NOSOLOREIKI

5.1.b Paypal

PayPal és el mètode de pagament online més segur dels últims temps. Permet comprar a tot el món des de l'ordinador, telèfon o tablet, i permet pagar amb el correu electrònic i contrasenya, sense introduir dades financeres ni personals.
PayPal protegeix la informació financera amb sistemes de prevenció de fraus i de seguretat capdavanteres del sector. Quan s'utilitza PayPal, la informació financera mai es comparteix amb el venedor. Una vegada completat el pagament, se li enviarà el rebut de la transacció per correu electrònic.

5.1.c Transferència bancaria

Podrà realitzar els pagaments mitjançant transferència bancària. La transferència bancària o ingrés en compte suposa un retard en la gestió de la seva compra, ja que aquesta no entrarà en procés de preparació fins que s'hagi confirmat la mateixa.
La seva comanda entrarà en procés d'empaquetat una vegada s'hagi confirmat el pagament. L'article demanat per vostè romandrà reservat durant uns dies en els quals vostè podrà realitzar el pagament.

6.- Dret de Desistiment

6.1 Informació al consumidor i usuari sobre l'exercici del dret de desistiment

Vostè té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per  exercir  el  dret  de  desistiment,  haurà  de  vostè  notificar-nos  la  seva  decisió  de  desistir  del contracte a  través d'una  declaració inequívoca: carta enviada  per correu postal a NOSOLOREIKI domicili en C/ del Vall 34 3-2 08221 Terrassa (Barcelona, Espanya) o correu electrònic info@nosoloreiki.com.

Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no  és  obligatori.  Té  vostè  així  mateix  l'opció  d'emplenar  i  enviar  electrònicament  el  model  de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través de nostre web www.nosoloreiki.com. Si  recorre  a  aquesta  opció,  li  comunicarem  sense  demora  en  un  suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció d'aquest desistiment.

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva banda d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

6.2 Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir  de  la  data  en  la  qual  se'ns  informi  de  la  seva  decisió  de  desistir  del  present  contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. NOSOLOREIKI pot retenir el reemborsament fins a  haver rebut el producte, o fins que vostè hagi presentat una  prova  de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

6.3 Model de formulari de desistiment
 
(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir de la compra)

A l'atenció de NOSOLOREIKI domicili en   c/ Del Vall 34 3-2 08221 Terrassa (Barcelona, Espanya), correu electrònic info@nosoloreiki.com:

Per la present li comunico/comuniquem () que desisteixo de la meva / desistim de la nostra compra:

–Comanda / rebut:

–Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:

–Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:

–Data:Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

7.- Polítiques de devolucions i anul·lacions

7.1.- Devolució de mercaderia en període de garantia

Si el motiu de la devolució és per alguna cosa que no hem fet del tot bé (el producte és defectuós, no és el que vostè havia demanat, etc.), nosaltres ens fem càrrec de les despeses de recollida. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del seu gust), NOSOLOREIKI abonarà  el cost dels productes exceptuant les despeses de la  devolució que  aniran a  càrrec del client.

És a dir, quan els productes se serveixen correctament però no són del grat del client i s'han retornat dins del termini establert (14 dies naturals a partir de la recepció del producte), NOSOLOREIKI abonarà el cost dels productes i les despeses d'enviament (en cas que s'hagin abonat en el moment de la compra) exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec del client.

No s'admetran canvis de productes usats o que manquin de l'embolcall, precinte i/o etiqueta original. Aquesta disposició no afecta a altres drets del consumidor reconeguts per la legislació vigent.

Per iniciar el procés de devolució posi's en contacte amb nosaltres a través de l'adreça info@nosoloreiki.com

7.2.- Anul·lació de comanda

Si l'anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de la mercaderia, el client no tindrà cap despesa. En el cas d'una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d'enviament així com les despeses de devolució d'aquesta mateixa comanda.

8.- Legislació aplicable. Submissió a fur

Les presents Condicions Generals de Contractació, la relació existent entre NOSOLOREIKI i l'usuari respecte de les mateixes així com totes les qüestions que poguessin derivar-se de l'accés i/o ús del mateix s'entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola, sotmetent- se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de l'Estat espanyol.

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, NOSOLOREIKI i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents a Espanya.